Cāştigul salarial nominal mediu net lunar, pe activităţi ale economiei naţionale

 

 

lei/salariat

 


Regiunea de dezvoltare
Jude
ţul

Total
economie

Agricultură,
silvicultur
ă şi pescuit

Industrie

Industrie
extractiv
ă

Industrie
prelucr
ătoare

Producţia şi furnizarea
de energie electric
ă şi
termic
ă, gaze, apă caldă
şi aer condiţionat

Distribuţia apei; salubritate,
gestionarea de
şeurilor,
activiit
ăţii de decontaminare

Construcţii

Comerţ cu ridicata şi
cu am
ănuntul; repararea
autovehiculelor
şi
motocicletelor


  Vest

1787

1397

1970

2881

1928

2874

1492

1287

1422

    Arad

1671

1331

1803

3106

1779

2776

1623

1371

1546

    Caraş-Severin

1459

1559

1443

1235

1411

3138

1358

1080

1141

    Hunedoara

1524

1234

1686

2911

1373

2786

1216

1270

1098

    Timiş

2060

1465

2346

2897

2355

3021

1720

1330

1603

 

 

 

 


Regiunea de dezvoltare
Judeţul

Transport şi
depozitare

Hoteluri şi
restaurante

Informaţii şi
comunica
ţii

Intermedieri
financiare
şi
asigur
ări

Tranzacţii
imobiliare

Activităţi profesionale,
ştiinţifice şi tehnice

Activităţi de servicii
administrative
şi activităţi
de servicii suport

Administraţie publică
şi apărare; asigurări
sociale din sistemul public1))

Īnvăţămānt

Sănătate şi
asisten
ţă socială

Activităţi de
spectacole, culturale
şi recreative

Alte activităţi
de servicii


  Vest

1622

983

3730

2752

1157

2100

1212

2546

2014

1622

1286

1168

    Arad

1661

1011

1607

2599

1134

1748

1241

2284

1638

1560

1134

1167

    Caraş-Severin

1409

899

1405

2414

1342

1817

1054

2253

2040

1411

1140

1070

    Hunedoara

1534

915

1910

2532

953

1695

1038

2259

2031

1581

1075

1226

    Timiş

1673

1025

4239

3028

1209

2382

1289

3060

2197

1743

1437

1189

 

Sursa: Cercetarea statistica privind costul fortei de munca